Els apterigots o insectes sense ales

Sota la denominació d’apterigots hom reuneix una sèrie d’ordres d’insectes primitivament àpters, és a dir, sempre mancats d’ales i no pas per pèrdua secundària durant el procés evolutiu, com fóra el cas de les puces i els polls (sifonàpters, mal·lòfags i anoplurs). El concepte d’apterigot no té actualment un valor taxonòmic, atès que és un conjunt molt heterogeni, però sí que té un cert valor descriptiu, raó per la qual el mantenim. Hom considera apterigots els ordres següents: els col·lèmbols, els proturs, els diplurs, els monurs (tots fòssils), els microcorifis i els zigentomes. Els dos...