Glossari del moble i del treball de la fusta

Arqueta

Moble contenidor, usualment de planta rectangular, de petites dimensions, amb tapa superior que es pot tancar mitjançant un pany.

Arquibanc

Caixa de buc allargat, la part superior (la tapa) de la qual serveix com a seient i porta respatller i braços laterals.

Bastiment

Muntura dels mobles constituïda pel conjunt de muntants i travessers.

Buc

Carcassa o armadura d’un moble.

Caixa

Moble contenidor de grans dimensions, format per un buc paral·lelepipèdic resultat de la unió de quatre posts més la fonadura. És tancat per una tapa plana superior, un xic volada...