Les arquetes

Les arquetes formen un dels conjunts més interessants del període. A diferència de les caixes i els cofres, amb els quals alguns grups d’arquetes presenten paral·lelismes, no formen un conjunt homogeni pel que fa a solucions tècniques i formals. El seu interès rau precisament en la varietat de materials i tècniques emprats per a la consecució de solucions formals diferents en cadascun dels grups, que d’antuvi poden semblar divergents, però que l’estudi revela d’una coherència extraordinària.

A grans trets, es poden agrupar en: arquetes amb solucions similars als cofres, és a dir, arquetes...