La producció gerrera barcelonina

Gerra d’aiguamans de cos globular, envernissada de color verd. La decoració és formada per rosetes estampades i segells de roses i casetes en relleu. Les nanses tenen forma d’animal. És una obra barcelonina del segle XV.

Col·lecció privada – J.A.Cerdà

La terrissa baixmedieval catalana, entesa com a tal la realitzada a partir del segle XIII fins al XVI, no fou motiu d’interès per la investigació arqueològica fins la darrera dècada del segle XX, ja que fins aleshores només s’havien dut a terme estudis de la ceràmica grisa d’època altmedieval. De fet, la primera taula tipològica de...