La pisa daurada

Escudella amb orelles, pintada amb color daurat, decorada amb la tècnica del pinzell pinta. Es tracta d’una producció del centre de Vilafranca del Penedès datable vers mitjan segle XVI.

Vinseum, Vilafranca del Penedès, núm. inv. 6954

Durant els segles XIV i XV l’obra daurada que es consumia a Catalunya procedia, majoritàriament, del nucli format per Paterna i Manises. És possible que des de mitjan segle XV s’iniciés a Barcelona, de la mà dels germans Jaume i Pere Ximeno, l’elaboració de pisa daurada, però difícilment es podrà demostrar mai sense les anàlisis de pastes que...