Castell de Saladern (Conesa)

El lloc de Saladern, avui despoblat, es troba a la banda nord-occidental del terme, a uns 6 km de la vila de Conesa, prop de la riera de Saladern, dita també de Conesa. Aquest indret, enregistrat també en la documentació medieval amb el topònim “Aladern”, constituí a partir del segle XI una quadra, la qual incloïa un castell dins el seu terme. Sobre aquest indret i la seva fortalesa s’han localitzat escasses referències documentals. Hom té notícia que al segle XII hi posseïa algunes terres Guillem de Montpaó, fill de Pere Ponç de Segura. Del seu castell, malgrat que se suposa que degué ésser bastit al segle XI, només se sap que l’any 1303 fou comprat per fra Ponç de Biure, comanador de l’Hospital, pel preu de 2 000 sous, diners que foren satisfets pel Gran Prior de Catalunya. Data també de l’inici del segle XIV la construcció d’una església d’aquest indret.

La quadra i el castell de Saladern, igual que la vila de Conesa, foren venuts pel rei Pere III el 1359 al monestir de Santes Creus, sota el domini del qual es mantingué fins el 1835.

A mitjan segle XX, la quadra de Saladern era ja totalment deshabitada, i de l’església i el castell en resten en l’actualitat escassos vestigis.