Mare de Déu de la Presentació de Cadolla (Senterada)

No ens han pervingut notícies sobre aquesta església, que de ben segur en època medieval havia de tenir un altre titular. Del lloc sols hi ha una cita, dubtosa, del 979, en la donació al monestir de Lavaix d’una terra al castell d’Adons, al lloc dit intramas Chatollas. És igual de dubtós l’esment de Cadolla com a límit de l’alou de Palau que figura en el document conegut com a fals de II Bellera. L’església de Cadolla era sufragània de Naens.