Reconquesta i repoblació del Bages

La repoblació carolíngia

En el primer moment de la invasió sarraïna es degué produir una certa despoblació del Bages; naturalment no tenim cap dada, ni documental ni arqueològica, que permeti valorar el grau de despoblació que llavors es produí. Molt més important devia ésser la segona onada emigratoria que ocasionà la repressió d’Abd al-Rahman I a la vall de l’Ebre, després de l’expedició de Carlemany a Saragossa el 778, i que produí una forta emigració d’hispans que s’havien adherit al monarca franc pensant en un alliberament definitiu que no es donà. Creiem que els bagencs, implicats o...