La Industrial Farinera de Barcelona

Molí fariner hidràulic mogut per vapor.

La Industrial Farinera de Barcelona fou autoritzada per un reial decret de 10 de juny de 1857. Segurament la fàbrica ja funcionava des d’uns mesos abans, perquè aquests decrets no feien altra cosa que confirmar realitats ja existents. La primera administració era al Dormitori de Sant Francesc, núm. 15, i el director n’era Josep Maria Couzinet.

El capital de l’empresa es fixà en 6 milions de rals, és a dir, 300 000 duros, una xifra que representava el capital normal i gairebé obligat d’una societat anònima barcelonina. Inicialment el...