El quadre sinòptic

sinoptic.jpg

Organització de la informació d’un text

La sinopsi o quadre sinòptic és una altra tècnica que pots fer servir quan hagis d’estudiar. És també una tècnica de síntesi. Una sinopsi és el recull de les idees fonamentals d’un tema per tal de tenir-ne una visió global. La sinopsi t’ajudarà a entendre millor el que estudies i et facilitarà l’assimilació dels continguts que has de treballar. Una forma de presentar una sinopsi és mitjançant un quadre sinòptic.

Què és un quadre sinòptic?

Es tracta d’una representació gràfica de la informació d’un text que et permetrà l’assimilació ràpida i visual de l’organització de les seves idees. El pots considerar una variant de l’esquema que pots aplicar quan et trobis amb textos que tinguin dades molt concretes. Si estudies amb l’ajuda de quadres sinòptics, estimularàs la memòria visual i els mecanismes cerebrals d’associació d’idees que et permetran lligar més sòlidament els continguts que treballis.

Quina diferència hi ha entre el quadre sinòptic i l’esquema?

El quadre sinòptic es pot considerar una modalitat d’esquema, però se’n diferencia perquè en el quadre sinòptic es representa sobretot la jerarquia i l’ordre de totes les idees d’un tema. Els esquemes organitzen paraules o termes i no tant idees. L’esquema pot recollir o no les idees secundàries o els exemples, mentre que el quadre sinòptic representa les relacions lògiques de totes les idees contingudes en un text.

Per a què pot servir un quadre sinòptic?

Per a ordenar i organitzar els continguts d’un tema de manera que el puguis memoritzar d’una forma ràpida.

Per a fer-te una idea exacta de les semblances i les diferències entre els conceptes del tema.

Per a no haver de tornar a llegir tot el tema cada cop que s’hagi de fer un repàs.

Per a estructurar el pensament, per a estimular la comprensió i l’ordre de les idees del que hagis de treballar i, també, per a saber-ho expressar millor.

Quan has de fer servir un quadre sinòptic?

Quan el tema sigui molt complex i estructurat en classificacions i modalitats que dificultin la comprensió i la memorització.

Davant la proximitat d’un examen per a poder fer repassades ràpides i àgils.

Per a aclarir en un treball escolar o en un examen la temàtica que hagis d’explicar.

Com es fa un quadre sinòptic

A l’hora de fer un quadre sinòptic has de tenir en compte la seva forma i el seu contingut.

La forma

La forma és la manera com has de representar la informació sobre el paper. En aquest cas, normalment es fa mitjançant un esquema o diagrama de claus. En alguns casos també el pots representar en forma de quadre esquemàtic. Per exemple, si vols fer un quadre sinòptic en forma de diagrama de claus pots seguir els passos següents:

 • Calcula les mides del diagrama de claus que faràs sobre el paper. Normalment el paper es disposa en forma apaïsada.
 • El títol de la temàtica que s’ha d’estudiar s’ha de posar al marge esquerre del paper i a continuació cal posar la clau principal (la més gran).
 • D’esquerra a dreta hauràs d’anar incorporant les idees per ordre jeràrquic i hauràs d’anar obrint totes les claus que siguin necessàries.
 • Pots fer servir lletres de grandària diferent, colors i/o subratllats per a destacar els nivells d’importància de les idees.

El principal inconvenient amb què et pots trobar amb aquesta manera de presentar la informació és que el diagrama quedi descompensat, és a dir, més ben fet a la part esquerra que a la part dreta, on la informació acostuma a quedar moltes vegades massa atapeïda. Per això insistim molt que, abans de començar, facis un bon càlcul previ del que t’ocuparà l’esquema.

El contingut

El contingut del quadre sinòptic dependrà de l’elaboració que facis de la informació del text de partida. Hauràs de llegir prèviament el text d’origen amb l’ajuda d’altres tècniques, com el subratllat o les notes de lectura, per tal d’extreure’n les idees i les seves relacions. A partir d’aquí, hauràs d’organitzar i representar aquestes idees en el quadre sinòptic.

Els passos que pots seguir són els següents:

 • El punt de partida ha de ser una lectura comprensiva del tema amb el subratllat de les idees principals i subordinades. Primer has de trobar la idea principal, que acostuma a coincidir amb el títol del text. Aquesta idea anirà al marge esquerre davant de la clau més gran del quadre sinòptic.
 • Després, hauràs de llegir paràgraf per paràgraf i fer-te preguntes sobre el contingut, de manera que entenguis molt bé la idea principal de cada paràgraf. Cadascuna d’aquestes idees serà el títol de les claus més petites, que agruparan altres idees secundàries.
 • Quan facis la lectura del text, has de saber captar clarament l’ordre i la jerarquia de les idees per tal que la representació de la informació estigui ben ordenada en el quadre sinòptic.
 • L’ordre i la jerarquia de les idees reflecteixen la manera com aquestes idees es troben relacionades en el text, és a dir, quines idees són més generals i quines són més específiques, també quines són principals i quines secundàries i el grau de subordinació d’unes a les altres. Cal recordar que el que diferencia el quadre sinòptic de qualsevol altre esquema és el tractament jeràrquic i ordenat de tota la informació.
 • Has d’ordenar i escriure les idees al quadre sinòptic, d’esquerra a dreta, primer les més generals i a continuació les més específiques, i de les principals has d’arribar a les secundàries. Has de posar exemples.
 • Fes servir paraules clau o frases molt curtes, amb sentit, extretes del text que hagis llegit, per a representar cada idea en el diagrama, de manera que estigui simplificat al màxim.
 • Torna a llegir el text per tal de comprovar que no t’has deixat informació rellevant.

Un cop acabat el quadre sobre el paper, et recomanem que facis un repàs del contingut tenint en compte els requisits següents:

 • S’ha de poder llegir fàcilment d’un cop d’ull.
 • La informació ha de ser clara, neta i ordenada.
 • No et pots deixar informació important.
 • La lectura del quadre t’ha de permetre entendre i recordar el tema treballat.
 • Que sigui transferible, és a dir, que qualsevol altre company el pugui entendre igual que tu.

Exemple "El sistema nerviós"

exemple1_0.jpg

Si analitzes la forma gràfica d’aquest exemple veuràs que pots trobar algunes estratègies que et permetran fer amb més facilitat el diagrama. Per exemple:

 • Posar el títol en vertical per a ocupar menys espai.
 • Reservar espai per als encapçalaments principals i secundaris.
 • Començar a posar les idees a la part dreta.
 • Reduir les expressions a paraules clau per tal que ocupin poc espai.

Un cop escrites totes les idees de la mateixa categoria, pots tancar amb una clau a l’esquerra i posar el títol del grup.

Un cop fets tots els grups amb claus d’un nivell, pots dibuixar la clau més externa i acabar el quadre sinòptic.

Quant al contingut, revisa el text de partida i veuràs que abans s’ha fet una lectura comprensiva amb l’ajuda del subratllat de les paraules que hauran d’aparèixer al quadre sinòptic. Fixa’t que els termes subratllats del text no estan ordenats, per tant hauràs de trobar la coherència lògica i la jerarquia entre les paraules i ordenar-les de manera que el quadre sinòptic representi bé el contingut expressat, és a dir, en l’ordre adequat.

El quadre sinòptic, com ja hem dit, el pots representar també en forma d’un esquema en quadre. En aquest cas, et pot servir per a representar gràficament la comparació entre dos o més textos o temàtiques que vulguis relacionar mitjançant un quadre de doble entrada

Exemple "Comparació de les característiques de tres grups d'un curs de 4t d'ESO"

exemple2_0.jpg

En aquest exemple, s’han seleccionat prèviament els conceptes que es volen comparar de cada grup. Com que es tracta de grups d’alumnes d’un curs de 4t d’ESO, es decideix analitzar quatre conceptes: la dinàmica de cada grup, la cohesió o grau d’interacció de cada grup, l’actitud o comportament i els resultats d’avaluació. El quadre permet entendre clarament la comparació entre els conceptes d’una forma senzilla i ràpida.

Diferències entre el quadre sinòptic i l’esquema

Tot i que el quadre sinòptic i l’esquema s’assemblen, i fins i tot podríem dir que el quadre sinòptic és una variant de l’esquema, hi ha característiques clarament diferenciadores que especifiquem a continuació:

 • L’esquema és un esquelet d’idees fonamentals d’un text, més sintètic que un quadre sinòptic.
 • L’esquema no sempre representa un ordre jeràrquic entre els seus components, mentre que en el quadre sinòptic l’ordre jeràrquic és la característica principal i reflecteix l’estructura ordenada del text de partida.
 • L’esquema es construeix amb les idees principals del text analitzat, mentre que el quadre sinòptic no deixa de banda idees secundàries i/o exemples.
 • El quadre sinòptic és compost de paraules clau, mentre que l’esquema pot contenir també frases i expressions més llargues.

Pensa-hi una mica!

Com t’ho faries per a fer el quadre sinòptic d’un tema o d’una lliçó? Per on començaries?

Creus que es pot fer un quadre sinòptic d’un text en què les idees estan desordenades?

Si et demanen un esquema general d’un text amb només les idees principals, faries un quadre sinòptic?

Quins serien els passos que seguiries per a preparar un examen amb l’ajuda de quadres sinòptics? Quant temps previ a l’examen creus que necessitaries per a estudiar d’aquesta manera?

Es pot fer el quadre sinòptic d’un llibre sencer? És la tècnica més adequada en aquest cas o seria millor el resum? Per què?