L’elaboració d’un treball escrit en grup

grup_0.jpg

En què es diferencien un treball escrit individual i un treball escrit en grup?

La diferència entre un treball escrit individual i un de grup no es troba en el contingut o en el resultat final del treball, sinó en el procés d’elaboració, és a dir, en la manera de fer-los. El treball en grup conté els mateixos aspectes de tractament del contingut que hem vist en el treball individual. Són els següents:

 • Plantejament del treball.
 • Recopilació de la informació.
 • Organització de la informació.
 • Estructuració del treball.
 • Redacció del treball.
 • Pautes per a la presentació del treball.

Generalment, el professorat permet que formeu els grups de treball lliurement, tot i que habitualment s’estableix una limitació en el nombre d’integrants d’un grup. Per a poder treballar bé, coordinadament i amb eficàcia, l’ideal és que els grups siguin de tres o quatre persones. Els grups de treball més nombrosos solen comportar dificultats en el repartiment de tasques i en l’elaboració conjunta del treball. A l’altre extrem, un treball fet per només dues persones –quan el plantejament ho permet– s’ha de considerar també un treball en equip. Normalment, els treballs escolars escrits fets per parelles solen ser treballs de continguts més breus que els treballs d’equips més nombrosos, tot i que no hi ha cap norma escrita que així ho estableixi. Un equip de tres pot ser un equip fàcil de coordinar i amb molta rendibilitat.

Un equip de quatre, amb bona sintonia entre els seus membres, pot ser també una bona manera de treballar. Ara bé, formar equips de més de quatre persones no és recomanable, en general, per les dificultats d’entesa i coordinació que comporta.

Un cop constituït un equip de treball, cal tenir presents dos elements més de caràcter bàsic: l’organització de l’equip –qui fa què– i el sistema de presa de decisions entre els components del grup. Organitzar-se i decidir col·lectivament són dues feines que diferencien clarament la manera de fer els treballs individuals de la manera de fer els treballs en grup.

Com es planteja un treball fet en equip?

En els treballs en grup, és important crear des d’un primer moment la figura d’un coordinador o un secretari de grup. Les seves funcions seran les següents:

 • Prendre nota dels acords presos per l’equip.
 • Rebre o centralitzar les aportacions de cada membre de l’equip.
 • Mantenir informats del procés d’elaboració del treball la resta de membres de l’equip.
 • Coordinar l’aplicació dels criteris de presentació o redacció del treball.

A més de l’elecció del coordinador de l’equip, en una primera reunió de treball, caldrà fixar els aspectes següents:

 • El calendari de treball. De quants dies disposeu per fer el treball i quins dies i quines hores establiu per trobar-vos i posar en comú les aportacions de cadascú.
 • L’establiment d’una estructura inicial provisional del treball. A partir del que sap cadascú o de les fonts inicials d’informació, caldrà esbossar uns primers apartats en què penseu que es pot estructurar el treball.
 • El repartiment de tasques: qui fa què. Considerant els apartats esbossats, cal fer una primera distribució de tasques.
 • El sistema de coordinació i de comunicació entre els membres del grup.

Com es desenvolupa el procés del treball en equip?

La primera fase del treball, la recopilació d’informació, s’ha de centralitzar a través del coordinador, que ha de rebre les aportacions de tots els membres de l’equip. La recepció pot fer-se a través d’internet. Val a dir que la comunicació a través d’internet pot facilitar enormement la coordinació dels membres d’un equip de treball. Tanmateix, cal no excedir-se en la tramesa de correus per a evitar crear una sensació de bombardeig que dificulti la tasca del coordinador.

El que cadascú ha de transmetre a l’equip a través del coordinador és el resultat final de cada fase de treball individual, però no tots els entrebancs que cadascú ha hagut de vèncer en solitari.

L’organització de la informació obtinguda demanarà, no obstant això, una trobada o reunió de grup. Amb tota aquesta informació, l’equip podrà debatre l’estructura del treball partint de l’estructura inicial acordada abans. En aquesta trobada s’hauran de validar les aportacions de cada membre de l’equip: què és rellevant i què no, què és el que cal descartar, què caldria ampliar o modificar, etc. Les aportacions individuals han de rebre l’aprovació del conjunt de l’equip. El treball de cada membre de l’equip requereix, doncs, l’aprovació de la resta de companys.

Com es redacta un treball fet en equip?

Sembla clar que la redacció del treball no la poden fer tots els membres de l’equip alhora, perquè, en general, resultaria inoperant. Per tant, d’acord amb les pautes de presentació establertes (consulta les pàgines 136-141 d’aquest llibre), val la pena que el coordinador del grup, posteriorment a les reunions de treball de l’equip, fusioni en un sol document totes les aportacions del grup. A partir d’aquí, cada membre esmenarà, polirà, corregirà i modificarà aquest document. En una reunió final, es debatrà apartat per apartat cadascun dels canvis o correccions proposats per tothom i s’acordarà, en conseqüència, la redacció final.

La documentació gràfica (fotos, dibuixos, gràfics, mapes, etc.) que formi part del treball s’haurà debatut anteriorment en la fase d’“organització de la informació”. En el moment de la redacció final es confirmarà la validesa de cada element gràfic proposat.

Pensa-hi una mica!

Has fet gaires treballs en equip? En tens bon record? Per què?

Quan has fet un treball de grup, heu tingut la figura d’un coordinador o secretari? Per què?

Et sembla fàcil fer el repartiment de tasques en el treball de grup? Raona la resposta.

Qui creus que ha de fer la redacció final d’un treball en equip?