Del Crèdit i Foment al Crèdit i Inversions (1910-1982)

Crèdit i Foment d’Estalvis (1910-1949)

Vestíbul del banc al passatge del Crèdit de Barcelona (“Barcelona Artística e Industrial” 1915).

Aquesta empresa, que es constituí el 7 de setembre de 1910, era un banc de negocis, segons el seu objectiu social. Estava facultada per a: comprar valors públics; crear, prendre participacions o reorganitzar empreses comercials o industrials; fer operacions de crèdit i de Borsa; obrir comptes corrents, etc.

Com a banc de negocis de la primeria de segle, no devia considerar que s’hagués de presentar com a banc, cosa que explica el seu nom. No...