Castell d’Anguera

Aquest castell, avui desaparegut, es devia trobar al sud-est del terme municipal, al despoblat d’Anguera. La primera notícia del lloc d’Anguera es troba en un document datat l’any 1076, en el qual consta que els comtes de Barcelona Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II donaren a Bonfill Oliba el seu alou situat al comtat de Barcelona, a l’extrem de la Marca, en un lloc solitari, al lloc anomenat Puig d’Anguera. Aquest alou els havia pervingut del seu pare, ja difunt. La majoria de les afrontacions citades en aquest document són purs topònims geogràfics i només hi apareixen dos termes...