Castell de Clarà (Avià)

D’aquest castell avui no queda cap rastre i només en coneixem l’existència per escasses referències en la documentació. El castell de Clarà apareix documentat en l’acta de consagració de l’església de Sant Martí d’Avià, datada el 12 de gener de l’any 907 on apareix una menció concreta al castell: “... aecclesia est haedificata que postmodum nondum fuerat consecrata, ut eam Christo donante ad dedicationis culmine perduceremus ut et istius ville populus et alii quin in Castro Clairano ad hanc orationis domum...”. L’acta també esmenta el lloc de Clarà en parlar de la dotació a aquesta església “… Hanc vero iam villam nominatam Avizano cum suis villaribus vel com suis terminibus una cum Clairano...”. El fet de l’antiguitat del castell de Clarà i el que no aparegui posteriorment en la documentació porta a formular la hipòtesi que aquest castell fos només una torre de defensa de fusta com les del Castellot de Viver o Obiols. Aquesta torre es devia inscriure en la línia de fortificacions, Cardona, Casserres, Osona, etc., que l’any 798 Lluís I el Piadós encarregà construir al comte Borrell, per tal de poder reorganitzar el país. Això explicaria la seva història tan efímera.