Sant Jaume de Durban (Veciana)

Aquesta església era situada en l’antic terme del castell de Segur, al lloc de Durban. Les seves funcions no sobrepassaren les de sufragània de Santa Maria de Segur. Depengué de la canònica de Santa Maria de l’Estany per donació del bisbe de Vic.

Les primeres notícies del terme del castell són de l’any 1075. En aquesta data, Ramon Guadall de Calders en el seu testament deixà al seu fill Guillem Ramon de Calders el castell de Segur entre altres.

El lloc de Durban es documenta per primera vegada l’any 1048, en una venda feta per un sacerdot anomenat Radulf a Adalbert, jutge, i a la seva muller Ermengarda, de la quadra de Benviure, aquesta afrontava amb el terme de Durban. Mentre que l’església es documenta l’any 1157, data en la qual el bisbe de Vic, Pere de Redorta, subjecta a la canònica de Santa Maria de l’Estany l’església de Santa Maria de Segur amb les seves sufragànies, entre les quals es trobava la de Durban. Aquest domini es completà l’any 1176, en què Ponç de Fals amb la seva muller Ramona i llurs fills Ponç i Pere donaren a la canònica de Santa Maria de l’Estany la seva tercera part de les esglésies de Segur, entre les quals figurava la de Durban. Les darreres notícies sobre l’existència d’aquesta església són de l’any 1332. En aquesta data el rector de Segur arrendà diversos drets que tenia en la seva parròquia entre els quals es trobaven els de Durban. Després en la visita que l’any 1685 feu el bisbe Pasqual de Vic a la parròquia de Segur no feu constar que l’església de Durban tingués culte.

Actualment d’aquesta església només queden unes poques restes.