Santa Maria de Segur (Veciana)

Aquesta església es trobava en l’antic terme del castell de Segur. Des de molt aviat exercí funcions parroquials, les quals ha mantingut fins a l’actualitat. Depengué de la canònica de Santa Maria de l’Estany per donació del bisbe de Vic.

El castell de Segur es documenta a partir de l’any 1075, en què Ramon Guadall de Calders i la seva muller Arsenda donaren a la canònica de la Santa Creu de Barcelona unes terres que tenien al terme del castell de Segur, les quals eren de Borrell Bonfill. L’església es documenta a partir de l’any 1105, en el testament de Guillem Ramon de Calders, senyor...