Sant Marçal de Relat (Avinyó)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell d’Oristà, al lloc de Relat. Tingué categoria de parròquia que després perdé, essent avui una sufragània de Santa Eugènia de Relat. El lloc és documentat des del 951 i el 1038 l’església apareix documentada amb categoria de parròquia. L’església, juntament amb una gran part de Relat i amb la parròquia, passà a dependre del monestir de Santa Maria de Ripoll, per diverses donacions i restitucions, que entre el 982 i el 1104 feren la família Lluçà, senyors de Relat. La vinculació de l’església de Sant Marçal a Ripoll durà fins al principi...