Santa Maria Sivila (Súria)

Situada dins l’antic terme del castell de Súria, junt a una vila. Degué ser una capella rural que es convertí en priorat de donades que tenien cura d’un hospital. L’església apareix esmentada el 1205 com a Santa Maria de Vila. Abans del 1276 un grup de donades es regien per una regla, possiblement de sant Agustí, i tenien cura d’un hospital situat al camí de Súria a Manresa. Avui no queda cap resta d’aquesta església-hospital, si bé al principi del segle actual encara n’eren visibles les runes.