La guerra (1936-1939)

L’organització

El comitè d’empresa

Amb l’inici de la guerra civil el 18 de juliol de 1936, el llibre d’actes del Consell d’Administració de la Caixa de Barcelona queda en blanc. En canvi, el de la Comissió Directiva recollirà les actes del Comitè d’Empresa, el qual celebrà la seva la primera reunió el 4 d’agost d’aquell mateix any.

Tenint en compte el seu interès històric, reproduïm íntegrament el text de l’acta:

Acta de la Comissió Directiva, del 4 d’agost de 1936

El 19 de julio del corriente año de 1936 estalla en varias provincias españolas una sublevación...