Castell de Montellà (Montellà i Martinet)

D’aquest castell situat a la part més alta del poble, al cim del tossal de Montellà, només en resten molt escassos vestigis de muralles. Una torre moderna, edificada vers l’any 1930, és a l’emplaçament de l’antic castell.

Bé que des de mitjan segle XII es comencen a documentar els Montellà, castlans del castell, la més antiga menció de la fortificació data de l’any 1171. El rei Alfons I de Catalunya-Aragó, estant a Tarragona, concedí al bisbe d’Urgell, Arnau de Preixens, i als seus successors, la roca i el castell de Castelló, a la vila de Montellà, i es reservava el dret d’acceptació dels castlans que el bisbe hi posés. Aquest castell de Castelló ha de correspondre al de Montellà. El 26 de novembre de 1207, Pere de Puigverd, bisbe d’Urgell, obtingué del rei Pere el Catòlic, a Cervera, llicència per a construir una fortalesa a Montellà, a l’entrada del Baridà. Aquesta notícia potser és una evidència que en aquells moments el castell es va reedificar. El 1257, Jaume de Montellà obtingué la batllia de Bagà per voluntat de Galceran de Pinós.

El 5 d’agost de 1269, Bernat Fereix, procurador dels feus del rei, reclamà del bisbe Abril i del capítol d’Urgell el lluïsme del castell de Montellà com una de les honors que havien estat alienades i eren del feu del monarca. El prior Benet, procurador del bisbe i del capítol, mostrà documentació que provava que l’església i el capítol d’Urgell el tenien en franc alou. El 8 de setembre de 1278, en un dels pariatges d’Andorra, establerts per sentència arbitral entre el bisbe d’Urgell, Pere d’Urtx, i Roger Bernat III, comte de Foix i vescomte de Castellbò, aquest darrer renuncià a les reclamacions que havia presentat sobre els castells de Montellà, Bescaran i Arcavell; en canvi del castell de Montellà el bisbe li donà 1 000 sous melgoresos. Un dels setges més cèlebres del castell de Montellà fou el de l’any 1330, a càrrec de les hosts de Jaume III, rei de Mallorca.

A la vetlla de la desaparició de les senyories jurisdiccionals, el terme i la vila de Montellà continuaven en mans del capítol de la Seu d’Urgell.