Sant Cristòfol i Santa Caterina (Manresa)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, al marge dret del riu Cardener enfront de l’església de Santa Maria. Degué començar com a capella rural, però aviat s’hi congregà un grup de donades que es regiren segons l’orde de Sant Agustí, per tornar després a capella rural. Estigué sota el domini del paborde de Manresa, bé que, al final, els consellers tenien la cura de l’edifici. L’església apareix esmentada l’any 1268 amb unes donades que seguien l’orde de sant Agustí i estaven sota la supervisió del paborde de Manresa. El 1306 apareix la primera priora. A partir del 1457, a l’advocació de sant Cristòfol s’afegí la de santa Caterina. El priorat tingué vida fins a la guerra civil del segle XV. Fou el consell de la ciutat qui es feu càrrec del seu funcionament, un cop extingida la vida comunitària. L’edifici desaparegué a resultes de la Guerra del Francès.