Santa Susanna dels Comdals del mas Suanya (Manresa)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, al lloc dels Comdals. No passà de capella rural. Primerament depengué dels comtes de Barcelona, després passà a dependre del monestir de Santa Cecília de Montserrat i finalment del paborde de Manresa. El nom dels Comdals s’ha perdut actualment en aquest indret que té el nom del mas Suanya, que és una contracció de Susanna. L’església s’aixecava dins una propietat comtal que és documentada amb diversos noms: el vinyer Pallarès ei 1017, el Palou el 1039; el nom definitiu el trobem el 1294, quan l’església és citada com a Santa Susanna dels Comdals. L’església fou donada el 1017 per la comtessa Ermessenda i el seu fill Berenguer I al monestir de Santa Cecília de Montserrat juntament amb un alou important. No tenim altra notícia de l’església que les deixes que se li fan les darreres dècades del segle XIII, citant-la alguns cops com a Santa Susanna dels Comdals. No sabem si el monestir de Santa Cecília exercí el domini efectiu sobre l’església; únicament sabem que el 1308 el regent de l’església era el mateix que el de la de Sant Bartomeu de Manresa i depenia, com aquesta, del paborde de Manresa.