Els diagrames

Què és un diagrama? per a què serveix?

La paraula diagrama prové de la paraula grega diágramma, que significa ‘registre’, ‘dibuix’, ‘pla’. Un diagrama és, doncs, una representació o dibuix que serveix per a representar sèries o fenòmens que poden recollir-se segons una estadística o un procés determinat. N’hi ha dels tipus següents:

Diagrama de barres

Normalment es representen dins del que s’anomena eixos de coordenades. Els eixos de coordenades són formats per dues rectes perpendiculars. La recta horitzontal s’anomena eix d’abscisses, i la vertical, eix d’ordenades. Els eixos són...