Casa forta d’Estanyol (la Vall d’en Bas)

On hi havia hagut la casa forta o força d’Estanyol, actualment hi ha una masia restaurada. La primera notícia que tenim d’aquest lloc d’Estanyol és, segons Joan Pagès (Joan Pagès: Els senyorius alodials en el vescomtat de Bas a la baixa edat mitjana, vol. I, Girona 1987, pàgs. 28-31), de l’any 1040, quan Adalès (o Adelaida) d’En Bas llegà el mas Estanyol al seu nebot Adalbert (mansum de Stagnolo qui est in Bas, quod tenet Giscafredus cum sua tenencia). Amb els anys, els possessors aloers d’aquest mas Estanyol, que segurament eren emparentats amb la noblesa local, esdevingueren membres...