Sepultures de Sant Esteve d’en Bas (la Vall d’en Bas)

Necrópoli

S’han conservat diverses notícies de les tombes que foren trobades en relació amb l’església de Sant Esteve de la població de Sant Esteve d’en Bas. L’any 1889, durant les obres destinades a suprimir el cementiri que hi havia a tocar de l’església parroquial, a la banda de ponent, fou descobert un conjunt de sepultures antropomorfes excavades a la roca. En aquell moment, alguns estudiosos les consideraren d’època romana, d’altres cregueren que eren paleocristianes. De fet, segurament, d’acord amb la descripció que en fa Francesc Monsalvatje, cal relacionar aquests enterraments amb l’església de l’època carolíngia. Recordem que, l’any 898, en un diploma d’un monarca franc ja s’esmenta una vil·la de Sant Esteve (“Sancti Stephani”), que cal relacionar amb l’advocació del temple que hi devia haver (això no impedeix, però, que no puguem pensar que aquest temple existís en una època precedent).

Segons el que diu Francesc Monsalvatje, en el volum dedicat a la vall d’en Bas de la seva col·lecció d’estudis sobre el comtat de Besalú, publicat l’any 1893, pocs anys després de la descoberta, aquestes tombes de Sant Esteve tenien el forat amb una forma oblonga, amb una capçalera, amb tota la llargada del cos i amb la part que correspon als peus més estreta; eren cobertes amb lloses planes.

De moment, aquestes tombes són de les poques sepultures excavades a la roca trobades a la comarca de la Garrotxa, bé que és gairebé segur que n’han d’existir d’altres.

Bibliografia

  • Francesc Monsalvatje i Fossas: El vizcondado de Bas, dins Noticias históricas…, vol. V, Imprenta y Librería de Juan Bonet, Olot 1893, pàg. 9.
  • Joan Pagès: Els senyorius alodials en el vescomtat de Bas a la baixa edat mitjana, vol. I, Girona 1987, pàgs. 243-244.