Ciutat de Dertosa (Tortosa)

Plànol del nucli antic de la ciutat de Tortosa, amb indicació de les troballes corresponents a l’antiguitat tardana i el traçat hipotètic de la muralla.

J.V.M. Arbeloa

La ciutat de Dertosa a l’antiguitat tardana és encara una gran incògnita per a l’arqueologia, com ho són també els períodes històrics anteriors. La gran potència estratigràfica que s’acumula a la major part del nucli urbà, d’una banda, i l’aparició del nivell freàtic a una profunditat determinada (5-6 m), han dificultat l’estudi d’aquest període en les diferents intervencions efectuades els darrers anys.

La primera...