Ciutat i muralla de Bàrcino

Traçat de la muralla de l’antiguitat tardana, superposada al teixit urbà actual, amb indicació dels eixos viaris principals i la situació de les restes constructives localitzades d’aquest període.

Centre d’Arqueologia de la Ciutat de Barcelona

Un dels monuments més impressionants que ens ha arribat de la fase més antiga de la ciutat de Barcelona és la seva fortificació. Les muralles de Bàrcino són un conjunt únic per la seva morfologia, dimensió i estat de conservació. Es tracta sens dubte de l’element monumental identificador dels orígens de la ciutat. Aquest mur defensiu es troba...