Jaume Fiella, degà de Barcelona (1512-1515)

El 22 de juliol de l’any 1512, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Joan d’Aragó, castellà d’Amposta, comte de Ribagorça i duc de Luna; diputat militar: Pere de Castre i de Pinós, vescomte de Canet; diputat reial: Francesc Bussot de Sitges, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Guerau de Vilatorta, cambrer de Sant Cugat del Vallès; oïdor militar: Jeroni Margarit, donzell de la sotsvegueria de Besalú; oïdor reial: Pere Tomàs Torres, doctor en lleis, ciutadà de Lleida.

Joan d’Aragó era fill natural del comte de Ribagorça i primer duc de...