Esteve de Garret, ardiaca de Tortosa (1515-1518)

El 22 de juliol de l’any 1515, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Esteve de Garret ( Tortosa ? – ? 1523), ardiaca de Tortosa; diputat militar: Bernat de Santdionís, donzell de Girona; diputat reial: Lluís Canta, burgès de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Pere Santceloni, canonge de Girona; oïdor militar: Guerau Toralla, donzell domiciliat a la vegueria de Balaguer; oïdor reial: Galceran Llull, ciutadà honrat de Barcelona.

Ciutadans, detall d'un retaule del segle XV.

R.M.

Esteve de Garret havia estat insaculat inicialment com a...