Poliquets dels canyons submarins

Diverses espècies de poliquets dels canyons submarins, vistos al microscopi electrònic d’escombratge. 1 Aricidea (Allia) longisetosa, 2 Paradoneis hirsuta, 3 Exogone (Parexogone) canyonincolae, 4 Pelagobia longicirrata, 5 Ophelina margaleffi, 6 Flabelligena gascognensis. Es creu que les parts profundes dels canyons submarins de la mar Catalana van estar submergides fins i tot durant la crisi de salinitat del Messinià. Això hauria fet que faunes antigues atlantomediterrànies quedessin confinades en aquests ambients. Aquest seria el cas de F. gascognensis, espècie descrita...