Poliquets dels canyons submarins

Diverses espècies de poliquets dels canyons submarins, vistos al microscopi electrònic d’escombratge. 1 Aricidea (Allia) longisetosa, 2 Paradoneis hirsuta, 3 Exogone (Parexogone) canyonincolae, 4 Pelagobia longicirrata, 5 Ophelina margaleffi, 6 Flabelligena gascognensis. Es creu que les parts profundes dels canyons submarins de la mar Catalana van estar submergides fins i tot durant la crisi de salinitat del Messinià. Això hauria fet que faunes antigues atlantomediterrànies quedessin confinades en aquests ambients. Aquest seria el cas de F. gascognensis, espècie descrita recentment en el...