La Unió Comercial (1856-1860)

La societat es constituí al setembre del 1856 i es liquidà al final del 1859 o començament del 1860. Tenia un capital desemborsat prou important: 900 000 duros —4,5 milions de pessetes—.

Balanç el 30 de juny de 1859 (en milers de pessetes).

Va invertir en una companyia d’assegurances —La Garantia— i en el ferrocarril de Barcelona a França. Va prendre part, també, en dos projectes sense futur immediat: el canal de l’Albufera i el de Tamarit —futur canal de Catalunya i Aragó— (vegeu Gabriel Tortella, Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, pàg...