Els peracàrides

Els peracàrides constitueixen un grup de crustacis molt diversificat i abundant. Només cal dir que, dins d’ells, els amfípodes i els isòpodes junts reuneixen més del 25 % de totes les espècies de crustacis que es coneixen actualment. Són de petites dimensions i porten el tegument poc calcificat. Tots tenen cefalotòrax, el qual inclou, almenys, el primer metàmer del perèion. La closca és molt desenvolupada en els grups primitius, mentre que en els més evolucionats fins i tot arriba a desaparèixer, com és el cas dels isòpodes i els amfípodes. Paral·lelament a aquesta reducció de la closca, hi ha...