La Torre Negra (Sant Cugat del Vallès)

Erigida dins la propietat del monestir de Sant Cugat el 1145, els seus primers feudataris foren els Vilanova, els quals, a mitjan segle XIII, entroncaren amb la família Laceres. Posteriorment, el 1432, hom té notícia de l’establiment de la família Palou, els quals reedificaren la torre i volgueren fundar una quadra, independitzant-se del domini del monestir. Aquest fet originà un llarg plet entre el cenobi i els membres de la nissaga dels Palou, el qual finalitzà al segle XVIII amb la sentència favorable a la propietat del monestir, moment en què es coneix ja com la Torre Negra a causa del color fosc de la pedra. L’edifici, que ja havia estat reedificat en temps dels Palou, fou remodelat de bell nou el 1835, i en l’actualitat és de propietat particular amb funcions de segona residència.