Sant Joan de Mora (Sant Cugat del Vallès)

D’aquesta església avui desapareguda, i de la qual fins i tot s’ignora el lloc exacte on era situada, en tenim molt poques notícies: la trobem documentada amb certesa per primera vegada en l’acta de consagració de l’església de Sant Cebrià d’Aqualonga el 18 d’octubre de 1047, en la qual es fa constar que Sant Joan queda exclós de la seva dependència per tal com pertanyia al monestir de Sant Cugat per donació que havia fet a favor seu una dona anomenada Riquilda.

Un altre document on s’esmenta aquesta església data de l’any 1080; segons l’escriptura, un clergue anomenat Ramon Seniofred féu donació al cenobi santcugatenc de diversos béns mobles i immobles i rebé a canvi de mans de l’abat Andreu, I ‘“ecclesiam S. lohannis de Mora cum terris et vineis et cum omnia in ibi pertinencia…”.

No es coneix cap més referència d’aquesta església, la qual sembla que havia estat situada dins els terrenys ocupats pel club de golf de Sant Cugat.