Sant Jaume de Codonyet (Montmajor)

L’església de Codonyet era dedicada primerament a Sant Cugat; formava part de les moltes possessions del monestir de Santa Maria de Ripoll a la Vall de Lord, especialment als llocs de Sorba i Gargallà. L’any 993 el comte Borrell de Barcelona feia testament i cedia al monestir de Ripoll l’alou de Codonyet amb els seus termes, la seva església, i els delmes i primícies íntegrament (ataudes de Codoniero cum suos terminos et cum ipsa Ecclesia et decimis et primitiis ad integrum). L’any 999 el comte Miró confirmava i ratificava al monestir de Ripoll l’alou de Codonyet i l’església de Sant Cugat que el seu pare Borrell havia cedit en el seu testament pocs anys abans. L’església de Sant Cugat de Codonyet devia estar vinculada a la parroquial de Santa Maria de Sorba des de la seva construcció; més tard, possiblement a l’edat moderna, canvià la seva advocació per la de Sant Jaume, segurament en ésser construït el nou edifici. El segle XVIII, ja sota l’advocació de Sant Jaume, era sufragània de Santa Maria de Sorba.