Sepultura de les Boïgues del Jut (Montmajor)

Situació

Una vista de la sepultura.

J. Bolòs

Sepultura excavada a la roca, situada a uns centenars de metres al nord-oest de Can Fèlix de Montmajor. Aquesta sepultura figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: × 97,5 —y 49,5 (31 TCG 975495).

Des de Can Fèlix, cal agafar una pista que surt a mà dreta, al costat de la pallissa del mas; en trobar, poc més enllà, una cruïlla, cal anar cap a l’esquerra. La fossa és al damunt d’unes roques i codines que hi ha al costat dret d’un extens camp.

Necròpoli

Un dibuix fet en planta, de la sepultura.

J. Bolòs

En aquesta contrada hi ha un gran nombre de sepultures com la que ara estudiem, excavades en un indret semblant al triat per a aquesta tomba: una roca prominent, amb bona visibilitat, situada, com a norma general, al damunt o al costat d’uns camps. Aquestes sepultures isolades tant poden ésser datades al llarg de l’època de dominació visigòtica, com en una època immediatament posterior a l’inici de l’ocupació musulmana o de la conquesta franca. Si les situem sobre d’un mapa veiem que llur existència reflecteix un poblament relativament important, tot i que és ben segur que només en coneixem una petita part.

Aquesta tomba del costat de les Boïgues del Jut té els extrems lleugerament arrodonits, encara que el peu és força més estret que la capçalera. La seva longitud és de 192 cm i la seva amplada màxima de 47 cm; la seva profunditat oscil·la al voltant dels 40 cm. Té una orientació est-oest (270°).