Sant Romà de Voloriu (Fígols i Alinyà)

A l’antic municipi de Fígols, a tramuntana d’aquest poble, hi ha el lloc de Voloriu, on hi havia l’església de Sant Romà.

L’únic esment que es coneix de Sant Romà de Voloriu és de l’any 1056, que apareix documentat el lloc de Sant Romà, com a localització d’unes terres situades a la vall de Fígols in vila Erix. En el Spill… del vescomtat de Castellbò consta que en el priorat de Tresponts hi ha el poblat de Valloriu, a la vall de Fígols, amb un mas.

L’any 1831 Voloriu, com a agregat de Fígols, figura com a jurisdicció del capítol de la Seu d’Urgell.