Sant Sadurní d’Alinyà

Aquesta desconeguda església devia trobar-se en el territori d’Alinyà. Únicament en consta l’existència en un document del 1063, publicació sacramental del testament de Ponç, jurat sobre I’“altare sacratum Sancti Saturnini martiris Christi cuius ecclesia sita est … in territorio llininao”; en aquest testament consten deixes per a l’església de Sant Esteve d’Alinyà, cosa que fa pensar que es tracta d’esglésies diferents, no d’una mateixa església amb dues advocacions.