La indumentària civil

El segle XIII: la influència oriental

Vinyeta d’una còpia del Decret de Gracià (mitjan segle XIV): consell papal, amb els representants del poder eclesiàstic a un costat i els representants del poder secular a l’altre, encapçalats per l’emperador.

©British Library, ms. Add. 15274 i 15275, foli 3

Durant la tretzena centúria, la influència del luxe oriental arribà als estaments de poder d’arreu d’Europa, ja sigui per la via de les croades, o bé, a la península Ibèrica, per l’avenç de la reconquesta sobre l’Àndalus. En la Corona d’Aragó, aquest període acabà amb la conquesta de...