Castell de Ges (Alàs i Cerc)

La vila de Gessum és citada l’any 1064 en la donació a la canònica de Santa Maria de la Seu d’una sèrie d’alous, entre els quals hi consta un alou “in apendicio Sancti lusti Sanctique luliani in villis que vocant Gessum et Perellam…”. La primera referència relativa al castell del Ges no es troba fins ben entrat el segle XIII. Era propietat del capítol d’Urgell, i controlava un dels principals accessos a la vall de Lavansa.

El lloc de Ges pertanyia a la canònica de la Seu d’Urgell, i com a tal apareix esmentada en el Spill… del vescomtat de Castellbò, redactat a l’inici del segle XVI. (MLIC)

D...