Sant Miquel de Montpolt (Lladurs)

Situació

Aspecte que ofereixen les ruïnes de l’església; hi podem veure un pany del mur meridional i, a mà dreta, molt esfondrat, un cos d’edifici que correspon a l’absis.

L. Prat

L’església parroquial és situada a l’extrem nord-occidental del municipi de Lladurs, al vessant dret de la ribera Salada, que aboca les seves aigües al Segre.

Mapa: 291M781. Situació: 31TCG681613.

Per anar-hi des de Solsona cal agafar la carretera de Bassella fins a Querol (12,300 km), on cal seguir el camí situat a mà dreta, vora la casa Querol. Després d’haver-lo seguit 9,900 km —tot deixant a mà esquerra, a 4,400 km, el que va a Porredon— s’arriba a Montpolt, on es troba l’església parroquial actual. Les runes de l’església antiga, romànica, són situades al lloc anomenat “la Roca de Montpolt”, que és l’altura rocallosa situada a tramuntana de l’església moderna i perfectament identificable des d’allí. Dessota seu hi ha una gran balma amb una font. Hom pot anar-hi a peu o continuar uns metres amb el vehicle fins al lloc on el camí s’acosta més al nivell de la Roca. Aleshores, fins a l’indret hi ha uns deu minuts a peu. (RPA)

Història

La parròquia de Montpolt és una de les que apareixen esmentades en l’acta de consagració de l’església de la Seu d’Urgell.

Dos documents, l’un del segle XI i l’altre del XII, precisen que ja n’era titular sant Miquel: una venda de terres (1052) assenyala com a confrontació “Sancto Mikael de Mugpolto” i un testament (1183) recull una donació “ad Sancti Michaelis de Mugpolt”.

D. Costa i Bafarull i J. Villanueva publicaren una convinença no datada, però situable vers l’any 1050, entre el bisbe d’Urgell Guillem i el vescomte de Cardona Ramon Folc, per la qual el primer concedia al segon, entre altres coses, la parròquia de Montpolt.

Fins l’any 1624 Montpolt pertangué al bisbat d’Urgell, i passà al de Solsona, després d’anys de litigi entre ambdues seus episcopals sobre les parròquies d’Urgell que havien de passar a formar part del bisbat solsoní. També al primer terç del segle XVII, en el decurs dels anys més propers a la incorporació definitiva de la parròquia de Montpolt al bisbat de Solsona, possiblement fou abandonat l’antic edifici romànic, i fou bastit l’actual; tenint en compte que la porta de la casa rectoral té la llinda datada el 1632.

A les acaballes del segle XVIII, Costa i Bafarull indica que Sant Miquel de Montpolt tenia com a sufragània l’església de Sant Esteve de Coscullola, i sabem que també hi havia, dins els límits parroquials, les esglésies de les cases Porredon —Puig-redon— i Solanes, ambdues amb santa Maria de titular i romàniques.

Una relació d’esglésies de l’any 1855 hi afegeix com a sufragània l’església de Serentill, però l’arranjament parroquial de l’any 1897 suprimí les dues sufragànies o annexes de Montpolt. (RPA)

Església

Les runes de l’edifici romànic de Sant Miquel de Montpolt, embolcallades de vegetació, són mínimes. Hom hi identifica uns 5 m i escaig del mur de migjorn, de carreus desbastats i afilerats, i poc o molt s’hi insinua un absis rodó, vers llevant.

Pel que hom pot veure del que resta, podem afirmar que es tractava d’un edifici ben bastit i amb un bell aparell fet a base de pedres escantonades amb maceta i sense polir, tot formant uns blocs de mides desiguals, disposats a trencajunt i en filades irregulars. No s’hi observa cap ornamentació.

Una petita campanya de neteja permetria posar al descobert els elements bàsics d’aquest edifici, d’una nau coronada vers llevant per un absis semicircular. (JVV)