Santa Magdalena del Vilar (Lladurs)

L’actual edifici és a la vora del mas el Vilar, dins la parròquia de Timoneda. El 5 de febrer de 1094, “Ugo, femina”, filla de Guillem, i el seu fill Ponç donaren a Santa Maria de Solsona els alous, les cases i altres béns que tenien a Timoneda, inclosa també l’església de Santa Maria (“ecclesiam cognomine Sancta Maria”), amb les seves sagreres. Tots aquests béns eren “in apenditio Sancte Eulalie in praefata Timoneda”, dins el comtat d’Urgell, i al lloc anomenat “ipsum Vilarem de Barino”. L’església de Santa Maria era esmentada dues vegades més, fent ús del diminutiu “esglesiola” (“ecclesiola...