Sant Miquel de Vilanova (Lladurs)

Situada dins l’antic terme del castell dels Torrents, al lloc de Vilanova. No sembla que hagi tingut mai funcions parroquials; en tot cas, només de sufragània. El lloc és documentat l’any 1029, quan Ramon vengué al bisbe Ermengol d’Urgell diversos béns situats al Solsonès i al comtat de Girona, i un alou situat a Riard, el qual afrontava amb el lloc de Vilanova. L’església, amb suposades funcions parroquials, apareix l’any 1046 en la relació de parròquies, castells i altres béns i honors que Arnau Mir de Tost posseïa en feu de l’església de la Seu d’Urgell; entre les parròquies del Solsonès figurava la meitat de la parròquia de Vilanova. No sabem si correspon a alguna altra parròquia d’aquesta mateixa denominació, si bé creiem que no. I malgrat que es faci constar com a parròquia, no és probable que ho fos i no degué passar de sufragània, si és que hi arribà, ja que no apareix entre les parròquies visitades al principi del segle XIV pel bisbe d’Urgell. Actualment és una capella de la parròquia de Lladurs, i no sembla que conservi cap resta d’època romànica.