Sant Miquel d’Os de Balaguer

Os de Balaguer i el seu castell són documentats des del segle XI. El 1116, un cop conquerit Os, el vescomte d’Àger Guerau Ponç II de Cabrera feia donació a l’abadia d’Àger de l’església “in castro quod dicitur Hos, quod abstuli per Dei gratiam de potestate paganorum”, amb primícies, oblacions, defuncions i tots els rèdits; a més, li lliurava el delme de la dominicatura i un mas amb alous, delmes, serveis i rèdits. Amb anterioritat, l’església d’Os ja havia estat promesa a la dita abadia l’any 1108, juntament amb les d’Algerri i Ivars, per un document atorgat aquell any pel mateix Guerau Ponç...