Claustre de Sant Domènec (Peralada)

Situació

La vila de Peralada conserva un petit claustre romànic, l’únic vestigi que resta de l’antic convent dels augustinians. L’edifici actualment es troba en un solar separat de la plaça de Sant Domènec per un mur amb portes adovellades.

Una vista de conjunt del claustre.

J. Todó-TAVISA

Una vista del claustre tal com és actualment des del costat de ponent.

F. Tur

Mapa: 258M781. Situació: 31TEG008843.

Per anar-hi cal seguir les mateixes indicacions que les assenyalades per a Sant Martí de Peralada. (JVP)

Història

L’antiguitat d’aquest recinte és confirmada pels vestigis d’una muralla medieval del segle XI, visibles encara a la porta de migjorn de la plaça.

Aquest claustre va pertànyer a un conjunt d’edificis que formaven part del convent de l’orde augustinià, fundat a la segona meitat del segle XI a Peralada. Més tard, l’any 1578, quan s’extingí la comunitat augustiniana, fou seu dels dominicans fins a la seva exclaustració, l’any 1835. Els mateixos dominicans al segle XVIII l’havien refet amb el nom de Sant Domènec o del Roser. Després fou convertit en hospital i més tard en caserna.

Fa una vintena d’anys l’edifici fou demolit per tal com amenaçava ruïna, i el claustre restà aleshores lliure de les construccions molt tardanes que l’envoltaven(*). Actualment és visible al bell mig d’un pati o solar que una paret amb dues portes adovellades separa de la plaça de Sant Domènec. (JVP-MLIC)

Claustre

Planta del claustre i del seu entorn urbà.

B. Cervera-A. Alonso

No disposem de dades documentals segures que ens permetin de saber amb exactitud el moment en què fou construït el claustre, però sabem que l’any 1285 hi hagué un saqueig i un incendi posterior de la vila, a conseqüència dels quals calgué refer la muralla de la ciutat baix-medieval; és possible que tant el convent com el claustre patissin greus danys, per la qual cosa devien exigir una reconstrucció. De fet, l’edifici que ha pervingut és àmpliament reconstruït i, malgrat els indicis que donen peu a pensar en una reedificació coherent des del punt de vista de la composició, les dificultats, per a conèixer el lloc original de cada Peça, com també la possible lectura iconogràfica original del conjunt, actualment són pràcticament impossibles, bé que hom en pot fer un intent, sobretot comparantlo amb altres claustres que es conserven a Catalunya del final del segle XII i el començament del XIII. Només per aquestes raons és possible de justificar el poc interès que han demostrat tenir els historiadors per aquest claustre, tot i que conté algunes peculiaritats estilístiques, i sobretot iconogràfiques, dignes d’ésser tingudes en compte, com també perquè es tracta d’un bon exponent d’un romànic rural i de la continuïtat que tingueren dins l’àmbit català les pedreres romàniques(*).

El claustre descriu un rectangle de 9,35 m per 11,38 m en el perímetre exterior i 7,80 m per 9,90 m en l’interior, mides normalitzades per a les quatre galeries, ja que els costats no són totalment iguals, per tal com varien de l’una a l’altra alguns pocs centímetres. Un gros plint d’1 m serveix de base a les sèries d’arcades i columnes. Una primera dificultat, la forneix ja la reconstrucció d’aquest claustre al segle XIX. No fou pas l’única reconstrucció, ja que les notícies històriques concorden amb la destrucció de l’any 1258. Els afegits posteriors d’alguna base a la galeria de tramuntana i d’algun capitell permeten de pensar en la reutilització de materials provinents d’altres llocs del convent. Un indici d’això semblen ésser els arcs molt rebaixats que han estat utilitzats per a la composició de les arcades. J. Puig i Cadafalch ja féu notar aquesta anomalia, bé que atribuïa aquest fet a l’originalitat dels constructors del claustre i assegurava, a més, que es tractava d’un unicum en tot l’àmbit català. Però una visió més detinguda permet d’observar que tota la part superior, incloenthi també algun àbac o alguna imposta, és molt posterior a l’original, tot i que foren respectades les mides totals primitives(*).

Planta i alçat d’un detall del claustre, amb la indicació de les proporcions i les mides de les columnes i l’esquema estructural de composició d’elements.

J. A. Adell

Sobre el plint hi ha disposats parells de columnes. N’hi ha set parells a les galeries més llargues (de migjorn i de tramuntana) i sis a les altres dues (de llevant i de ponent). La distància entre un parell de columnes i l’altre no és pas uniforme (110 cm a la galeria de migjorn; 124 cm a la de ponent; 120 cm a la de tramuntana i 126 cm a la de llevant, com a mitjana). Tot i que les diferències no són pas gaire grans, amb tot són un bon indicatiu del traçat i de les diverses modificacions. Una cosa semblant s’esdevé si hom pren les mides des del centre del plint a la clau de cada arc; en alguns casos les diferències són de 10 cm (fan 207 cm com a mitjana).

Cada columna és composta per una base, un fust simple sense èntasi, un capitell i un àbac o cimaci per a cada dos capitells. Hom pot veure aquí una altra vegada les dificultats que tingueren els reconstructors a l’hora d’acoblar adequadament la base, el fust i el capitell, bé que en línies generals hom aconseguí un treball acceptable. La majoria de les bases es componen d’un petit dau quadrat sobre el qual s’assenten dos tors separats per una escòcia. El tor inferior és més voluminós i conté quatre motllures que en alguns casos han estat dotades d’una ornamentació tosca, a base de petites protuberàncies o caps d’animal. És un tipus de base clàssica, molt semblant a les que foren utilitzades a Sant Cugat del Vallès i a Santa Eulàlia d’Elna(*). Aquest dau no és pas suficient per a datar el claustre, tal com algú ha fet veure, però indica una continuïtat de propòsits i una extensió de procediments des d’altres indrets de Catalunya. Força menys properes es troben les bases del claustre de Santa Maria de l’Estany, bé que també presenten les protuberàncies al tor inferior(*).

Les columnes són llises i no tenen unes proporcions gaire grosses (fan entre 87,5 cm i 90 cm d’alt). La majoria han estat rematades per un astràgal estret, malgrat que en altres casos aquesta motllura no hi és.

Esquema-guia dels capitells del claustre de Sant Domènec de Peralada.

Els capitells, en nombre de 52, presenten una gran varietat. Les mides oscil·len entre 37-39 cm d’alt per 28-29 cm d’ample. N’hi ha setze adossats als grossos pilars d’angle del claustre i tenen tres cares decorades. Els altres, llevat d’un que no té les mateixes mides, respecten una certa línia de continuïtat en la disposició de l’ornament. Hi ha quatre tipus de capitells: ornamentals geomètrics, ornamentals vegetals, figurats zoomòrfics i figurats històrics. Els àbacs o cimacis engloben dos capitells. Són simples, amb una motllura ben dibuixada, que s’eixampla a la base dels arcs, sense decorar. Alguns foren col·locats de bell nou en les restauracions.

La descripció del claustre ha de començar per la galeria de migjorn, que és probablement la més antiga, prenent com a punt d’arrencada els capitells que hi ha situats al pilar de ponent (vegeune l’esquema). A desgrat que sigui possible descobrir un capitell reaprofitat, el núm. 11, l’homogeneïtat de la sèrie, sobretot dels capitells del cantó que mira al jardí, és elevada.

Galeria de migjorn

Un aspecte de la galeria de migjorn del claustre des de l’interior del pati.

F. Tur

En aquesta galeria de migjorn coincideixen el capitell ornamental geomètric simple amb gairebé tots els capitells externs, i els capitells historiats o zoomòrfics amb les columnes que donen a l’interior de la galeria, situació molt semblant a la disposició d’altres claustres catalans ja esmentats. No obstant això, és molt possible que la disposició original no hagués estat aquesta i que alguns altres capitells zoomòrfics, fins i tot historiats, col·locats actualment a la galeria de tramuntana, hi haguessin estat col·locats en un començament, formant un programa temàtic més homogeni. Però tot això és molt difícil de saber.

1. Capitell figurat adossat al mur del pilar d’angle

És dels de mida més petita (38,5 cm per 28 cm). Té una forma de piràmide invertida. Les tres cares han estat treballades en un relleu mitjà, sobretot les que hi ha als angles del capitell. A la cara central hi ha un personatge dret, vestit amb una túnica llarga i amb els braços recollits damunt el pit; porta barba i el nimbe no es veu gaire bé. A les cares laterals hi ha dues altres figures que porten túnica i tenen les ales esteses, tant com permet la superfície disponible; fan pensar en querubins. Als angles del capitell, dues figures en posició sedent, amb unes cintes creuades damunt el pit que es perllonguen vers la part inferior, representen dos atlants. Aquesta forma apareix també en un capitell de la galeria de llevant del claustre de Sant Cugat i en un altre de Sant Pere de Galligants, tot i que a Sant Domènec de Peralada la realització és bastant rudimentària. El tema pot ésser identificat com una representació del paradís, escena que pot ésser situada al començament del cicle de la gènesi, amb la creació i la caiguda. La font literària apareix en Isaïes VI i fou utilitzada freqüentment en època romànica. Els atlants, condemnats pels déus a sostenir el món superior, són el suport de la representació del paradís(*). Aquí, a causa dels imperatius de l’espai, gairebé se superposen a les altres figures i en dificulten la interpretació. Uns exemples similars apareixen en els manuscrits catalans dels segles XI i XII com la Bíblia de Rodes(*), on una pàgina amb la representació del paradís antecedeix el començament del cicle sobre la creació i el pecat. Quant a l’escultura monumental hom pot trobar un paral·lel similar, bé que més ric, a l’àbac dret de l’església de Santa Maria de Porqueres(*). Aquí els atlants sostenen veritablement la representació celestial. El lloc d’aquest capitell dins la sèrie de Sant Domènec és plenament justificat com l’inici de la història bíblica.

2. Capitell d’ornamentació vegetal

L’escultura, sobre una forma piramidal, és molt voluminosa. Les volutes de l’antic capitell corinti han restat reduïdes a uns cabdells grossos que no arriben a la categoria de pinyes. Forma un grup homogeni en tot el claustre. Les cares han estat travessades per unes motllures de soguejats, semblants a unes branques, i la part inferior conté una sèrie de petites volutes ben treballades. Tant el desbast com la decoració recorden un tipus de capitell molt corrent en l’art romànic, obra de tallers secundaris que imitaven unes realitzacions més perfectes.

3. Capitell historiat

Possiblement es tracta del millor de tots els que contenen escenes historiades(*). Té unes mides semblants al capitell núm. 1, bé que manté en relació amb aquest algunes diferències d’execució. En primer lloc presenta un treball més fi que no pas aquell, amb figures més ben dibuixades i alguns detalls secundaris que hom pot veure encara a desgrat dels desgast que ha sofert la pedra. Les quatre cares són, a més, coronades per un arquet que recolza damunt unes petites torres angulars en forma de fus i que no hi és al capitell núm. 1. Tampoc no hi ha la part superior dentada que tenen tots els altres capitells del claustre, amb la qual cosa l’estructura final és diferent. El sistema de les torres angulars és ben conegut en l’àmbit català (Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Galligants, etc.), però a Sant Domènec de Peralada té aquella simplicitat i tosquedat de què presumeix tot el claustre. La lectura de les imatges ha de començar per la cara del capitell que mira vers tramuntana. La dificultat de veure-hi el tema representat, a causa de l’estretor de l’espai, ha donat lloc a interpretacions ben errònies. Dues figures dretes, girades l’una de cara a l’altra i relacionant-se estretament, componen l’escena. Una, representada amb un nimbe senzill porta una túnica i estén la mà vers l’altra. Es tracta, sens dubte, de la representació de la creació d’Adam, escena que només sol aparèixer en cicles amplis de la gènesi. El més notable és el del claustre de Girona (pilar de la galeria de migjorn)(*). Tot i que les diferències estilístiques són òbvies, no impedeixen pas de reconèixer unes actituds coincidents en els personatges. Amb tot, les concordances, amb la mateixa escena que ha estat representada al claustre de Santa Maria de l’Estany són menors. La cara que mira a llevant presenta tres figures: una apareix dreta, vestida amb una túnica i porta també un nimbe; una altra és col·locada estirada endavant, i una tercera femenina, en surt del costat. Es tracta de la representació de la creació d’Eva, que també sol anar inclosa en els cicles dels claustres esmentats. Però si hom la compara amb el mateix episodi del claustre de Santa Maria de Girona, podrà advertir aquí unes postures forçades i deficiències en la composició, que indiquen una certa manca de capacitat de l’autor. L’escena més ben conservada és la de la cara de migjorn. Representa el moment de la caiguda, amb Adam i Eva disposats a l’un costat i l’altre de l’arbre, que actua com a eix de la composició. La serp temptadora s’enrosca a l’arbre i mira Eva(*). Aquest tipus de composició se situa en la línia tradicional dels manuscrits i de l’escultura(*). La cara de ponent del capitell ofereix també dificultats d’interpretació. Un home dret s’inclina sobre el que pot ésser una aixada, i una dona asseguda sosté un instrument semblant a un fus. Es tracta dels treballs d’Adam i Eva, conseqüència de la seva expulsió del paradís. Aquest mateix episodi apareix amb una disposició idèntica al claustre de Sant Cugat, a la cara de ponent d’un capitell de la galeria de llevant. A Sant Domènec de Peralada no hi ha cap altre capitell que tingui el mateix grau de treball i de composició que aquest. Hom en podria suggerir la procedència d’un lloc diferent del de Sant Domènec, bé que col·locat aquí ja al moment de la construcció del claustre i al lloc que li correspon, a continuació del núm. 1, amb l’escena del paradís. L’estructura és indubtablement copiada en dos capitells de la galeria de ponent, també historiats, bé que amb detalls diferents.

4. Capitell geomètric

Capitell geomètric amb desbastat gairebé cúbic i un relleu molt pla reduït a una motllura fina que forma als angles el dibuix d’una fulla d’acant, record molt vague de la del capitell corinti original.

5. Capitell ornamental geomètric

És difícil de classsificar-lo al costat dels altres del mateix tipus. Inclou, a més d’uns grossos cabdells a manera de pinyes, una mena de cap d’animal, com una màscara, que també apareix en altres capitells similars. Però és interessant la silueta que hi ha estat representada, semblant a una torre d’escacs, dibuixada molt rudimentàriament, bé que té un interès extraordinari amb vista a la datació del claustre. Es tracta del mateix emblema o les mateixes armes que contenen els escuts d’uns guerrers que lluiten contra un drac en un capitell del claustre de Sant Cugat del Vallès i que Eduard Junyent identificà amb les armes de la família Rocabertí. Aquesta dada haurà d’ésser tinguda molt en compte a l’hora d’establir la possible data de construcció de la galeria de migjorn de Sant Domènec(*).

6. Capitell ornamental com el núm. 4

Aquest tipus es repeteix a tota la part exterior de la galeria, és a dir, la que donava al jardí del claustre.

7. Capitell zoomòrfic

El desbast és molt semblant al dels capitells historiats. Els angles de la Peça han estat ocupats per uns lleons rampants que comparteixen els caps a la part superior, a la zona que solia ocupar la voluta corintia. Aquest capitell, i també un altre de semblant de la galeria de tramuntana, han estat treballats com els capitells figurats; potser són de la mateixa època(*).

8. Capitell geomètric

Capitell ornamental geomètric senzill, com els núms. 4 i 6.

9. Capitell zoomòrfic

És un exemplar que no encaixa bé amb els altres, tant pel que fa a l’execució, com pel que respecta a la temàtica que presenta. A cada cara ha estat representat un ésser d’aspecte sinistre, amb les cames doblegades i els braços llargs, que toquen a terra. Aquests éssers han estat presentats vists de costat i en actitud de marxa. Comparteixen el cap a l’angle superior del capitell. Es tracta d’uns animals grotescs, signe del pecat o, de tota manera, de caràcter negatiu, especialment en el cas dels que tenen forma de simi. És un tema corrent en molts claustres monacals com a record d’una possible vida, allunyada de l’austeritat i dels bons costums, que ha d’ésser evitada pels monjos(*).

10. Capitell geomètric

Capitell ornamental geomètric, com els núms. 4, 6 i 8.

11. Capitell troncopiramidal

És un capitell estrany dintre el repertori del claustre de Sant Domènec. És tracta d’una peça troncopiramidal invertida amb fulles d’acant. La part superior ha estat acabada amb un bloc de pedra gros sense desbastar. Possiblement no pertanyia al claustre i en col·locar-lo aquí en alguna de les reconstruccions fou afegit al bloc superior per tal d’atènyer l’alçària dels altres. Ha estat adduït com un indici de reaprofitament de peces. És d’un tipus de pedra diferent de la dels altres capitells.

12. Capitell geomètric

Capitell ornamental geomètric, com els núms. 4, 6, 8 i 10.

13. Capitell ornamental

Capitell ornamental vegetal, com el núm. 2. Té un relleu pronunciat, semblant al de petxines o pinyes. Hi ha estat representat un soguejat decoratiu.

14. Capitell ornamental

Capitell ornamental geomètric amb un relleu molt pla. Cada angle ha estat ocupat per una imitació de fulla d’acant sense tallar. A les cares han estat fets dibuixos geomètrics amb cilindres, flors de cinc puntes i una mena de palmetes. A la base del capitell hi ha una màscara invertida, com al núm. 5.

Galeria de ponent

Una vista de la galeria de ponent del claustre des de l’interior del pati.

F. Tur

Hom continua la descripció per la galeria de ponent. Aquí hi ha els capitells més propers estilísticament a la gran majoria dels comentats. És possible que la construcció continués per aquesta galeria, també propera a l’edifici de l’església.

La galeria de descriure té una certa homogeneïtat deconstrucció. Hom no hi pot veure cap reaprofitament de material i els elements (bases, fusts i capitells) encaixen perfectament en el conjunt. Potser es tracta de la galeria més uniforme de les quatre.

1. Capitell zoomòrfic

És adossat al pilar de migjorn. Presenta una iconografia molt corrent, bé que molt rica de contingut. Als angles hi ha dos éssers alats amb un cos fusivorme plumífer i el cap humà. Porten unes gorres ostentoses. Un d’ells es troba molt deteriorat, però hom en pot distingir la fesomia. Més que d’unes àguiles cal parlar de sirenes ocell, un altre tema força representat als claustres monacals, amb un sentit negatiu(*).

2. Capitell geomètric

Capitell ornamental geomètric de relleu molt ple, amb similituds al núm. 14 de la galeria anterior.

3. Capitell ornamental

Capitell ornamental vegetal amb bastant volum. Als angles hi ha quatre petxines que alternen amb pinyes a les cares. A sota sorgeixen una mena de fulles d’acant mal tallades.

4. Capitell geomètric

Capitell ornamental geomètric amb un desbast troncopiramidal invertit i decorat a les quatre cares amb uns arquets peraltats molt simples, que projecten les jambes fins a la base del capitell. És una Peça única dintre el repertori del claustre de Sant Domènec de Peralada. Recorda alguns exemplars del començament de l’època romànica, bé que indubtablement és més tardà. Igual que en altres capitells, hom també hi pot constatar una certa voluntat d’arcaisme, molt propi del romànic d’inèrcia.

5. Capitell vegetal

Capitell vegetal, igual que el núm. 3.

6. Capitell geomètric

Capitell ornamental geomètric. Als quatre angles han estat representats uns motius de fulles grosses amb doble motllura i al centre de les cares unes palmetes de fulles fines amb una tija llarga. El relleu és pla, molt semblant al núm. 4 i fet per la mateixa mà.

7. Capitell historiat

Capitells núms. 7 i 8 de la galeria de ponent.

F. Tur

És l’únic d’aquesta galeria i un dels més interessants del claustre a causa de la temàtica, de caràcter profà. Sobre una Peça tallada amb una certa tosquedat, hi ha quatre figures, col·locades als angles. Una d’elles és un home que seu amb les cames creuades, vestit amb les típiques calces medievals i un mantell curt. La disposició de les cames recorda la de les figures de reis i prínceps en escenes de caràcter oficial o cortesà en escultures o manuscrits il·luminats del final del segle XII o del començament del segle XIII. Però és, sobretot, en alguna pintura sobre taula tardana (Santa Margarida de Vila-seca, Sant Llorenç) on apareixen aquest tipus de figures sedents. A l’angle immediat del costat de tramuntana ha estat representada una altra figura dreta, vestida amb una jupa. Porta una mena de casquet i sosté al braç esquerre un ocell força gros com a les escenes de cacera amb falcó. Els altres dos angles del capitell han estat ocupats per sengles figures vestides d’una manera semblant a les anteriors, però amb diversos instruments (un bastó i un gaiato o potser una pica) que es veuen molt malament a causa del mal estat en què es troba la pedra. Es tracta amb tota probabilitat de la representació d’una escena de cacera amb tècniques diverses, o simplement de falconeria, on apareix el senyor assegut amb tres servents, cadascun dels quals s’ocupa de la seva tasca. Hi ha un motiu ornamental, de doble espiral que concorda amb el dels altres capitells de la mateixa galeria. Escenes de cacera, en aquest cas del senglar, apareixen també al claustre de Sant Cugat del Vallès, bé que amb una disposició diferent i un estil també canviat. La interpretació d’aquest capitell ha d’ésser feta d’acord amb dos altres capitells de la galeria de tramuntana, que creiem de caràcter profà.

8. Capitell zoomòrfic

Capitell ornamental amb un tema zoomòrfic. Vuit animals es col·loquen, erigits damunt les potes de darrera, un a cada costat de cada cara del capitell i amb un cap comú a dos animals, situat sota el dau de l’angle. Aquests animals aixequen les potes anteriors, que situen sota el dau central. Els cossos són voluminosos.

9. Capitell zoomòrfic

Capitells núms. 9 i 10 de la galeria de ponent.

F. Tur

Capitell zoomòrfic amb dues fileres superposades d’animals que comparteixen els seus darreres i uneixen els caps a l’angle superior. Semblen bocs. El treball dels caps és molt semblant al dels que hi ha també en dos capitells més historiats de la galeria de tramuntana. Hom els pot suposar d’una mateixa mà.

10. Capitell ornamental

Capitell ornamental geomètric i vegetal, amb decoració en espirals, fulles de palmeta i flors de cinc pètals. Conté una màscara invertida a la zona inferior, molt semblant a la núm. 14 de la galeria de migjorn.

11. Capitell ornamental

Capitell ornamental geomètric i vegetal, igual que l’anterior, bé que d’un treball molt tosc.

12. Capitell ornamental

Capitell ornamental geomètric i vegetal, igual que el núm. 11.

Galeria de tramuntana

La galeria de tramuntana, presenta una certa varietat pel que fa al tractament i la diversitat d’estils. En època recent hi fou substituïda una base.

Novament tornem a trobar, a més dels dos capitells figurats, el mateix tipus de capitell ornamental de la galeria anterior i algun de zoomòrfic, amb un sentit de la composició similar, bé que el dibuix hi és més deficient i, dintre una certa unitat d’execució, semblen posteriors.

1. capitell zoomòrfic

Només n’ha estat treballada la cara superior. La pedra es troba molt malmesa i es fa difícil distingir-hi la figura dels animals. Tot i que el relleu és molt pla, cal destacar el moviment agitat de les figures, que salten i es llancen damunt un altre animal situat a l’angle del capitell. No n’hi ha cap altre de semblant al claustre. Potser es tracta d’una continuació del repertori senyorial que hem vist anteriorment.

2. Capitell ornamental vegetal

No pertany a cap dels grups corrents. Conté unes fulles d’acant en fileres. Només se li assembla el núm. 12 d’aquesta galeria, bé que té unes característiques diferents.

3. Capitell historiat

És un dels enigmes iconogràfics del claustre, i han estat fetes diverses suposicions al respecte. El lleu motlluratge del disseny i el deteriorament de la pedra impedeixen de veure els detalls que, en aquest cas, serien determinants. A cada cara del capitell apareix un arc sobrealçat que aixopluga dues figures, una de masculina i una altra de femenina, representades de mig cos. Semblen les finestres d’un edifici o potser la disposició habitual d’un banquet festiu en un palau. Fa pensar en una magnífica Peça que conserva el Museu d’Art de Girona, amb la representació de l’escena d’un banquet cortesà, qualificada de joglaresca, en sentit negatiu, i datada al final del segle XII o el començament del XIII(*). Les diferències d’execució i de detall són òbvies, però es pot tractar d’un tema similar que encaixa força bé amb la lectura general de la iconografia del claustre.

4. Capitell ornamental

Capitell ornamental simple de caire geomètric, igual que els descrits a la galeria de migjorn.

5. Capitell ornamental

Capitell ornamental vegetal amb un relleu pronunciat i amb cabdells o petxines al lloc habitual de les volutes. És semblant en tot als que hi ha a la galeria anterior, però més mal dibuixat i més rudimentari. Es tracta potser d’una còpia posterior dels models de les galeries de migjorn i de ponent.

6. Capitell ornamental

Capitell ornamental molt simple. El treball és semblant als capitells decorats amb arquets (núm. 4) o amb palmetes (núm. 6) de la galeria de ponent. A causa del seu treball més rudimentari, potser es tracta d’una còpia dels anteriors.

7. Capitell historiat

També té una lectura difícil, tant per l’estat de conservació com per la singularitat del tema que hi ha estat representat. Les figures han estat col·locades sota uns arcs aguantats per uns caps de xai com al capitell núm. 3. En una de les cares han estat representades tres figures dretes. Una d’elles apareix només de mig cos entre les altres dues. La de mà esquerra estén el braç sobre el pit de la més propera, mentre que la figura de l’altre costat treu el braç de l’espai del capitell per tal d’agafar una de les figures de la cara del costat. Aquí els dos personatges drets adopten una actitud estranya: un tapa amb la mà la boca del company i amb l’altra la pròpia orella. A la cara oposada hi ha dues figures similars a les anteriors. Una té la mà a la cara de l’altra i li tapa els ulls. A l’altra cara hi ha dues figures més, bé que aquí n’és gairebé impossible de distingir-ne les actituds. Potser és per aquest motiu que ha estat tan difícil trobar un sentit i una interpretació a aquest tema. Pot tractar-se d’un tema de palau o bé joglaresc, o bé, tal com s’ha pretès, d’una dansa, a causa de l’encadenament manifest dels personatges. Però també es pot tractar d’un simbolisme expressiu i plàstic de les conseqüències del pecat en la naturalesa humana, que produeix ceguesa, sordesa-mudesa i, a més, encadena els uns amb els altres en una unió contagiosa. És molt probable que hi hagi també una al·lusió als pecats de la carn en alguna de les escenes no identificades. És ben evident que aquí hom no pot parlar d’una escena de la Bíblia, i molt menys de l’expressió del dogma trinitari. Si de cas, la interpretació que donem té força relació amb el cicle del pecat i les seves conseqüències, que hom explica al claustre de Sant Domènec(*).

8. Capitell ornamental

Capitell ornamental simple, amb les cares planes, amb una motlura molt fina, que marca el lloc que ocupava la fulla d’acant. S’assembla als que ja hem apuntat a la galeria de migjorn.

9. Capitell zoomòrfic

Quatre figures alades ocupen els angles del capitell. Tenen el cos d’ocell i el cap d’home amb potes acabades en unes grosses urpes. Novament ens trobem davant unes sirenes ocell com al capitell núm. 1 de la galeria de ponent. El treball de desbast i la disposició general són els mateixos, bé que més rudimentaris, com tots els de la galeria.

10. Capitell ornamental

Capitell ornamental geomètric i vegetal, com el núm. 8.

11. Capitell ornamental

Capitell ornamental vegetal amb un relleu molt pla, que imita les tiges i les fulles d’acant. És una reproducció d’altres capitells de la galeria anterior, tot i que l’estil és més dolent.

12. Capitell ornamental

Capitell ornamental, com els núms. 8 i 10.

13. Capitell ornamental

Capitell ornamental geomètric molt semblant a d’altres de la galeria anterior (núms. 10 i 12), bé que de factura força més deficient. Els dibuixos són diferents.

14. Capitell zoomòrfic

Capitell zoomòrfic amb dues fileres de xais superposats per la part posterior i amb els caps units a l’angle, com al núm. 9 de la galeria de ponent.

Galeria de llevant

Una vista de la galeria de llevant del claustre.

F. Tur

La galeria de llevant només té capitells ornamentals vegetals i geomètrics. A desgrat de la monotonia presenta una unitat d’execució. El desbast i l’ornamentació es disposen d’una manera similar a la resta dels capitells del claustre, bé que l’estil i la qualitat s’assemblen més als descrits a la galeria anterior.

La galeria de llevant sembla posterior a les altres. Els capitells són molt semblants de composició, ja que han estat fabricats en sèrie.

Capitells geomètrics

L'1 és un capitell ornamental geomètric de relleu molt pla, bé que decorat profusament a les tres cares visibles. Ha estat ornamentat amb cilindres i espirals. Juntament amb el capitell següent és l’únic d’aquesta galeria que té aquest tipus d’ornamentació, però és molt semblant als descrits a la galeria de tramuntana i a la de ponent.

El 2 és un capitell igual o similar a l’anterior.

Capitells vegetals

El 3 és un capitell vegetal amb un desbast troncopiramidal invertit amb decoració de pinyes i petites fulles d’acant a la part inferior. El 4 és igual a l’anterior, bé que amb una decoració més senzilla. El 5 és com els anteriors, bé que les fulles aquí formen un cistell més ric a la part inferior. El 6 és de relleu pla, de la mateixa mena que l’anterior. El 7 és igual o similar a l’anterior. El 8 és un capitell ornamental geomètric i vegetal, molt pla a les quatre cares i amb una motllura que marca els angles. A la galeria meridional n’hi ha del mateix tipus, cosa que fa pensar que originàriament hi devia pertànyer, El 9 i el 10 són iguals o semblants al núm. 7.

L'11 és un capitell ornamental vegetal una mica diferent dels altres en alguns aspectes. Conté diverses fulles d’acant, disposades en registres i motllures als angles, que formen caps humans. L’estat de conservació és molt regular i es fa difícil poder escatir-ne l’ornamentació. És semblant al capitell núm. 2 de la galeria de tramuntana.

El 12 és un capitell ornamental vegetal igual que el núm. 10.

Els aspectes estilístics dels capitells

Pel que fa al punt de vista estilístic, després de la descripció de tots els capitells cal remarcar-ne alguns aspectes.

Un parell de capitells del claustre decorats amb tema vegetal.

F. Tur

En primer lloc, la sèrie dels capitells ornamentals és més complexa encara del que hom pot veure a primer cop d’ull. Almenys hi ha quatre grups que poden ésser delimitats. Un primer grup, el més senzill, és constituït pels capitells desbastats de forma troncopiramidal invertida, la qual cosa en fa allunyar l’origen del capitell corinti. La fulla d’acant ha estat substituïda per una fina motllura de contorn recte, que fa un dibuix en forma de V a les cares del capitell. No tenen cap altra ornamentació. Aquesta fórmula s’allunya ostensiblement de la romànica i hom pot creure-la tardana. El fet de repetir-se a les diverses galeries i, sobretot, a la galeria meridional, la més antiga, fa adonar l’historiador d’una datació tardana del claustre. Un altre tipus, variant de l’anterior, presenta una decoració geomètrica més rica, a base de fulles estilitzades o també arquets peraltats. És molt més elegant quant a realització, i la imitació de capitells més antics no en contradiu la datació tardana. Però encara és més gran la riquesa ornamental que presenta un tercer grup, constituït per set capitells que apareixen distribuïts per totes les galeries del claustre. És un exemplar gairebé cúbic pel seu volum. Les quatre cares han estat decorades amb dibuixos geomètrics de poc relleu a base de cilindres, espirals acabades amb fulles i una flor de cinc pètals. Es tracta d’un capitell molt llunyà ja del capitell romànic tradicional. La rudimentarietat de l’execució no pot pas fer dubtar d’una datació tardana. Finalment, hi ha una dotzena de capitells ornamentals que formen un grup ben definit. Bé que llunyanament, conserven el record de la procedència del capitell corinti a causa de les petites fulles d’acant i pèr les volutes a la part superior del capitell, que formen unes pinyes o uns cabdells, la relació estilística dels quals amb els caps de xai d’alguns capitells historiats sembla clara. Tot i que es troben més a la vora dels que generalment entenem com a capitells romànics, no hi ha cap característica que els faci creure d’execució antiga.

Un dels capitells del claustre decorat amb una escena historiada.

F. Tur

Un dels capitells del claustre decorat amb animals alats.

F. Tur

Pel que fa als capitells zoomòrfics, també és possible de detectar tres variants de composició, que corresponen als tres temes representats. La primera sèrie és formada pels exemplars amb uns lleons rampants que comparteixen els caps a l’angle superior del capitell. El dibuix és més rudimentari, bé que la resolució d’alguns detalls (els caps dels animals, la forma de dibuixar els ulls, etc.) els associen a alguns dels capitells historiats. Figuren a les galeries de migjorn i de ponent i poden pertànyer a la sèrie més antiga. Un altre grup, format pels capitells amb xais que comparteixen la part posterior, té encara una factura més dolenta. El mal estat de la pedra dificulta la realització d’una anàlisi més acurada; el millor exemplar és a la galeria de ponent. Dos capitells amb sirenes ocell, un d’ells molt malmès, formen el tercer grup. El desbast de la Peça i un cert detallisme en la resolució de les figures (ales plumíferes i urpes) els converteixen en els millors capitells zoomòrfics.

Mereixen un capítol a part els capitells historiats. Hom hi pot constatar mans i èpoques d’execució diverses. Ja hem apuntat que calia separar d’aquest grup el capitell núm. 3 de la galeria meridional. El treball és més fi i la composició es diferencia de la resta. Segurament fou imitat pels capitells de la galeria de tramuntana, bé que les diferències són ben clares, on les petites torres angulars en forma de fus foren substituïdes per caps de xai. Tots poden ésser de la mateixa mà i de la mateixa època. Hom hi pot veure també similituds amb els altres dos capitells historiats: el núm. 1 de la galeria meridional i el núm. 7 de la de ponent, on manquen els arquets que emmarquen les escenes i les figures angulars concorden amb l’esquema general i amb diversos detalls; també poden ésser atribuïts al mateix autor.

Sembla difícil fer una lectura iconogràfica del conjunt bàsicament per dos motius. D’una banda hi ha una escassesa de motius historiats, a més de la dificultat per a interpretar correctament algunes escenes. De l’altra tenim dubtes raonables, ja exposats, sobre la disposició actual dels capitells del claustre en comparació amb l’original.

Tal com ha estat dit, el cicle dedicat al començament de la història humana, amb la creació, el pecat i les conseqüències de l’expulsió d’Adam i Eva del paradís, es talla bruscament al segon capitell interior. Això sol ja constitueix una anomalia digna d’ésser tinguda en compte. Cap dels altres claustres que coneixem, per petits que siguin, són tan breus a l’hora d’exposar els inicis de la història bíblica. Sembla talment com si el pla original hagués experimentat una modificació posterior, o, simplement, hagués estat oblidat. Tampoc no és normal que no hi hagin estat representades escenes del Nou Testament per fer de contrapunt tipològic necessari a les de l’Antic Testament.

Tot fa sospitar, per tant, que els treballs foren interromputs poc temps després d’haver començat i que en la represa feta anys després hom no seguí el mateix programa original. A més és molt possible que algun dels capitells historiats de la galeria de tramuntana no hi hagués estat instal·lat al començament. Són de factura diferent als altres, però els temes, possiblement referents al caràcter negatiu de la vida joglaresca o senzillament mundana, clarament contraposada a la dels monjos, bé que sempre apetitosa, han estat presos com una conseqüència del primer pecat d’Adam i Eva. Quan el claustre fou continuat eren ja uns altres els temes més urgents. Així, la iconografia actual del claustre esdevé incompleta i, doncs, pobra. Amb tot, representa la continuïtat, ben entrat el segle XIII, de temes tradicionals dels claustres romànics anteriors.

Els cicles de la creació, el pecat original i l’expulsió d’Adam i Eva del paradís apareixen en altres conjunts ja esmentats. A Sant Cugat corresponen a la darrera galeria construïda (meridional), que, segons E. Junyent, ho devia ésser durant el primer quart del segle XIII. Allí es repeteix un tema força singular en la temàtica del final del romànic: els treballs dels primers pares.

El fet que manquin temes neotestamentaris (no hi són, a desgrat del que alguns han suposat) fa difícil la comparació amb el complex món iconogràfic de Santa Maria de l’Estany. En definitiva, i malgrat els intents, no és possible parlar d’un programa iconogràfic per a Sant Domènec en el seu estat actual.

Finalment, i en aquestes circumstàncies, és problemàtica la datació del claustre. Hom ha proposat el final del segle XII o el començament del segle XIII (J. Puig i Cadafalch, J. Badia i Homs) o, precisant més encara, hom el situa pels volts del 1200 (J. Gudiol i Ricart, 1974, pàg. 161). L’anàlisi estilística dels capitells del claustre no aporta dades definitives. Un treball rudimentari, qualificat de popular, i una certa producció en sèrie, per als capitells ornamentals, com també la còpia, l’única cosa que produeixen és una certa impressió d’arcaisme, però cap garantia d’antiguitat. Els temes de la iconografia són els propis del final del segle XII, però també, en el cas del temes joglarescs, són una de les fonts d’inspiració preferides del començament del segle XIII.

Això no obstant, hi ha dos aspectes que cal tenir en compte. El primer és l’aparició de les armes dels Rocabertí en un dels capitells de la galeria meridional, armes que també apareixen en un dels capitells de la galeria de llevant de Sant Cugat. La història del vescomtat de Peralada avui és ben coneguda. Berenguer, fill del comte d’Empúries, és el fundador de la dinastia, anomenada després de Quermançó, que ben aviat donà lloc als Rocabertí. El primer que utilitzà el títol i el cognom de Rocabertí fou el comte Guifré. Però el moment d’apogeu més gran de la dinastia de Peralada tingué lloc com a conseqüència del matrimoni de Dalmau III de Rocabertí amb la pubilla d’Arnau de Navata, que tenia drets i interessos a la vila. Això s’esdevenia l’any 1249. Aquesta data no sembla pas massa tardana per a alguns dels capitells del claustre o potser per a l’acabament del conjunt, però sí que ho és per als primers capitells de la galeria de migjorn. Hom no pot menysprear la hipòtesi d’una aparició anterior de les armes dels Rocabertí. A Sant Cugat apareixen amb anterioritat a l’ala començada l’any 1190 pel pilar amb la firma d’Arnau Cadell i que ocupà la tasca dels escultors de la darrera dècada del segle XII. Però a Sant Domènec hi ha, a més, un altre factor que ens porta a unes dates dintre el segle XIII. L’escena dels treballs d’Adam i Eva després de llur expulsió del paradís, que hem identificat al cicle de la creació i del pecat, sembla força propera a la mateixa escena de la darrera galeria construïda a Sant Cugat. Les relacions amb aquest claustre no són pas casuals, i és possible pensar que en algunes coses aquest important claustre serví de model. La connexió dinàstica a què hom ha fet referència ho demostra així. Per tant, és molt possible situar els primers elements del claustre de Sant Domènec ja dins el començament del segle XIII, que hom devia començar la galeria de migjorn i devia continuar per la de ponent. Més endavant, dins la primera meitat d’aquest segle mateix, fou construïda la resta. Alguns capitells, probablement els ornamentals més simples, o només alguns d’ells, foren tornats a fer a imitació d’uns altres, quan l’incendi del final del segle XIII afectà veritablement el claustre. De tota manera, aquest edifici mostra la pervivència d’un romànic d’inèrcia en uns moments en què d’altres fórmules començaven a despuntar, tant pel que fa a l’estil com pel que respecta a la temàtica. (JVP)