Sant Miquel de Fenollet (Coll de Nargó)

El lloc de Fenollet o Fonollet figura en el Spill… del vescomtat de Castellbò del 1519, dins de la batllia de Sallent i Montanissell del quarter d’Organyà d’aquest vescomtat. El lloc era format per dues cases contigües, els drets d’alberga i salvaguarda eren de la vescomtessa de Castellbò, mentre que els altres censos es pagaven al comanador de Susterris “lo qual pretén que el dit lloch és seu”. Segons el capbreu llevador de la comanda de Susterris del 1378, aquesta tenia el castell i vila de Fonollet, franc i quiti, amb els seus termes i drets, i hi tenia establerts 5 homes. En aquest any s’hi registraven, segons el capbreu, 4 albergs. L’any 1904, amb dues cases, l’església de Sant Miquel era annexa de la parròquia de Montanissell.