Sant Miquel dels Vilars de Valldarques (Coll de Nargó)

Situació

Petita capella adossada al mas dels Vilars.

ECSA - J.A. Adell

La capella de Sant Miquel és situada al costat sud de la casa dels Vilars de Valldarques, que es troba al costat de la carretera de Coll de Nargó a Isona, en la cruïlla amb la pista que baixa a Valldarques. (JAA)

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG526690.

Història

Malauradament desconeixem els orígens d’aquesta petita capella que, en el Llibre de Visites de l’any 1758 conservat a l’ACU, consta com a annexa a Sant Romà de Valldarques. En el mateix llibre s’especifica que no té cementiri i que en tenen cura els habitants de la casa dels Vilars i que el dia 8 de maig s’hi aplega tot el poble de Valldarques. Actualment la capella és oberta al culte ocasional i s’hi continua celebrant l’aplec, però en una data diferent. (MLIC)

Església

Planta de la capella, de fort accent arcaïtzant.

J.A. Adell

És un petit edifici d’una nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular, i capçada a llevant per un absis semicircular, obert directament a la nau. Les voltes de la nau i de l’absis presenten signes clars d’haver estat refetes; s’unificaren d’alçada, alterant l’obertura de l’absis amb la nau. Al fons de l’absis, i només visible exteriorment, hi ha una finestra d’una sola esqueixada, paredada interiorment per la reforma de la conca absidal. En el mur de ponent, sobre la porta hi ha una altra finestra d’una sola esqueixada, que com l’absidal és feta amb brancals monolítics.

Arran de la reforma de la volta, deguda possiblement a la ruïna de la volta original, s’afegiren a les façanes sud i oest sengles rafes atalussades, que desfiguren notablement la imatge de l’edifici.

L’aparell és de reble agafat amb fang, amb filades més regulars a l’absis, i presència de peces de pedra tosca en la porta i la finestra absidal.

Les característiques formals i tecnològiques d’aquest edifici permeten de considerar-lo com a obra rural, amb un fort accent arcaïtzant, datable possiblement dins el segle XI. (JAA)

Bibliografia

  • ACU. Llibre de Visites, 1758, núm. 111, f. 35-37.