Sant Salvador de Pujol (la Seu d'Urgell)

El lloc i la vila de Pujol apareixen esmentats en documents datats els anys 1038,1047 o 1051, com a pertanyents al terme de la Seu d’Urgell, però sense concretar l’indret; tan sols en un document s’esmenta com a límit del terme de Sant Just al lloc de Cogomells del terme de Cerc. D’altra banda aquesta vila apareix estretament vinculada a la vila de Cabrisacs o Cabrisags, lloc del qual es coneix també sols la seva situació dins del terme de la Seu d’Urgell, però no el seu emplaçament concret. L’any 1081, en el document de la publicació sacramental del testament de Trudgarda, consten diverses deixes “ad domum Sancti Salvatoris”, església que creiem que devia correspondre a la de la vila de Pujol. L’església de Sant Salvador de Pujol s’esmenta en dos testaments datats els anys 1082 i 1097 i atorgats, respectivament, per dos Guadalls, el segon dels quals consta com a sagristà. Precisament aquest darrer féu unes deixes molt quantioses a aquesta església, entre les quals destaquen les cases de Pujol i les vinyes que tenia a Cabrisags, com també una important col·lecció de llibres formada per un antifonari, un responsari, un saltiri, un himnari i un oficier. Aquestes deixes podrien fer suposar la vinculació d’aquesta església amb el patrimoni del testador. L’any 1118 l’església de Sant Salvador rebé una deixa constituïda pel mas de Pujol i un alou a Quintmesó.