Santa Creu de l’Alzina (Sant Esteve de la Sarga)

L’església de Santa Creu de l’Alzina estigué subjecta a la pabordia de Mur, primer com a església parroquial i posteriorment com a sufragània de la parròquia de Moror.

Tot i que el lloc i el castell de l’Alzina són coneguts des del segle XI, les primeres referències de la seva església són del segle XIV. En el llibre de la dècima del 1391, dins del deganat de Tremp, el capellà de l’Olzina hi constava amb dotze sous; en aquesta època era encara una església independent. Per contra, vers 1526, la rectoria de l’Alzina era ja unida a la de Moror.

L’any 1904, Santa Creu fou segregada de la parròquia de Moror i erigida de nou en església parroquial, motiu pel qual és realitzaren les reformes pertinents a la seva nova categoria. Actualment depèn de l’església de Tremp.