Santa Maria de Sallent de Llobregat

Situada dins l’antic terme del castell de Sallent, al lloc on sorgí la vila. Primerament fou sufragània de l’església del castell per esdevenir parròquia a mitjan segle XII. Depengué primerament dels senyors del castell, després de la canònica de l’Estany i finalment passà a la dependència episcopal. El lloc de Sallent és documentat des del 955; l’església, el 1022 i, indirectament, el 1133, quan el bisbe de Vic confirmà les possessions de la canònica de l’Estany que posseïa l’església de Sant Esteve de Sallent i les seves sufragànies, i en una nova confirmació del 1204 hi figuren la de Sant...